Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens:

 • Emma Tahon, handelend onder de naam Fooddilemma

 • www.fooddilemma.be

 • Maatschappelijke zetel: Sint-Medardusplein 13, bus 0001 ,8953 Wijtschate

 • Ondernemingsnummer: 0775.424.730

Aangesloten bij de VBVD (Vlaamse BeroepsVereniging van Diëtisten)

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Op de algemene website www.fooddilemma.be vindt u meer informatie over diëtiste Emma Tahon en Fooddilemma, iedereen is in staat om contact opnemen met de beheerder van de site via het contactformulier of mail en kunnen een afspraken maken met diëtiste Emma Tahon

.

   Artikel 1. Algemeen en definities: De voorwaarden hebben betrekking op de rechten en plichten van de cliënt en zijn van toepassing op elke dienst.

1.1 Dienst(en): Diensten die ik lever en de klant afneemt

1.2 Dienstverlener: Emma Tahon in naam en voor rekening van Fooddilemma, diëtiste Emma Tahon

1.3 Cliënt: De ondernemer of consument die een overeenkomst afsluit met mij en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt.

1.4 Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen de Klant en mij.

     Artikel 2. Verbintenis
2.1 Diëtiste Emma Tahon zal naar best vermogen de diensten leveren met zorgvuldigheid en goed vakmanschap. Ze is daarvoor gebonden aan een middelen- of inspanningsverbintenis. 

2.2 De dienstverlening van Diëtiste Emma Tahon vervangt geen reguliere medische behandelingen van en/of psychiatrische begeleiding aan de cliënt. De cliënt behoudt steeds de verantwoordelijkheid voor zijn/haar eigen ontwikkelingsproces. 

2.3 De cliënt dient Diëtiste Emma Tahon steeds te informeren over alle noodzakelijke informatie voor de uitvoering van de dienst. Dit houdt o.a. in, maar is niet beperkt tot, behandelingen bij een arts of elke andere vorm van psychiatrische begeleiding. 

     Artikel 3. Prijs
3.1 Alle prijzen zijn vermeld in Euro, inclusief BTW. De prijzen staan steeds vermeld op de website van Diëtiste Emma Tahon en zijn afhankelijk van de gekozen dienst.
3.2 Diëtiste Emma Tahon zal de gevraagde diensten uitvoeren of leveren tegen de forfaitaire prijs zoals aangegeven op de website.  

3.3 Diëtiste Emma Tahon behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren aan haar prijsbeleid. 

3.4 Diëtiste Emma Tahon verbindt zich ertoe om de cliënt vooraf te informeren indien een wijziging of aanvulling financiële en/of kwalitatieve gevolgen heeft. 

     Artikel 4. Bestellling en betaling
4.1 Bij inschrijving voor een cursus, traject of webinar dient de cliënt onmiddellijk de volledige prijs te betalen, tenzij er de mogelijkheid werd voorzien om gespreid te betalen. Hiervoor betaald de client via payconic, cash of ontvangt de cliënt een factuur. Bij inschrijving voor een consultatie of coachinggesprek, dient de prijs betaald te worden na iedere consultatie of coachinggesprek, tenzij anders overeengekomen.

4.2 Indien de cliënt niet akkoord gaat met een factuur, dient hij/zij schriftelijk bezwaar aan te tekenen binnen de 8 kalenderdagen (te rekenen vanaf ontvangst van de factuur). Indien de cliënt vragen heeft omtrent een onderdeel van de factuur, zal dit de betaling van het saldo niet vertragen.

4.3 De prijs voor onze goederen/diensten worden vermeld op onze website. De factuur moet betaald worden binnen de veertien kalenderdagen na de factuurdatum. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld, op de vervaldag, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 10 %, met een minimum van 125 EUR en een maximum van 2.500 EUR, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.  Bank- en inningskosten zijn ten laste van de klant. De niet betaling op de vervaldag van één factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Bij niet betaling van een factuur behoudt diëtiste Emma Tahon zich tevens het recht voor om verdere diensten stop te zetten en de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

     5. Bepalingen van toepassing op consultaties en coachinggesprekken
5.1. Diëtiste Emma Tahon zal bij aanvang van de consultaties of coachinggesprekken in overleg met de cliënt bepalen op welke tijdstippen deze zullen plaatsvinden.  
5.2. Bij verlet wegens ziekte, wordt verwacht dat de cliënt dit spoedig meedeelt aan Diëtiste Emma Tahon. Alle afspraken dienen uiterlijk 24 uur vooraf te worden afgezegd, zoniet betaalt de cliënt een sessie of zal er een vergoeding worden aangerekend. Eenzelfde afspraak kan slechts één keer verzet worden, dit in onderling overleg. Wanneer de cliënt eenzelfde afspraak meermaals verzet, wordt er een vergoeding aangerekend of zal de sessie worden afgehouden van het aantal sessies in een bepaald traject. 
5.3 Indien de cliënt te laat komt op een afspraak, zonder voorafgaande verwittiging, wordt de duur van de dienst niet verlengd en zal de volledige prijs van de dienst verschuldigd blijven. 
     6. Bepalingen van toepassing op online cursussen en webinars
6.1 Toegang tot de aangekochte online cursussen en webinars zijn persoonlijk. Toegang tot de online cursussen en webinars, alsook de inhoud hiervan mogen niet met derden worden gedeeld. Bij een vermoeden van het delen van de toegang tot of inhoud van een online cursus of webinar met derden, wordt de toegang hiertoe voor onbepaalde tijd geblokkeerd, zonder dat Diëtiste Emma Tahon de cliënt enige vergoeding of betaling verschuldigd is.
6.2 Diëtiste Emma Tahon heeft de online cursussen en webinars ontworpen op basis van eigen kennis op vlak van diëtistische, psychologische of persoonlijke dienstverlening. De aangeboden online cursussen en webinars worden aangeleverd via een externe website of via e-mail. De cliënt dient tenminste over een e-mailadres en over een internetverbinding, webbrowser en daarvoor geschikte apparatuur te beschikken, om gebruik te maken van de online cursussen en webinars.
6.3 Diëtiste Emma Tahon biedt geen garantie op enige vooruitgang of verbetering, noch biedt zij enige garantie op resultaat. De resultaten zijn steeds afhankelijk van de inspanningen van de cliënt. De cliënt mag de inhoud van de online cursussen of webinars niet gebruiken om onrecht of schade toe te brengen aan Diëtiste Emma Tahon.

     ​7. Overmacht

7.1 Indien Diëtiste Emma Tahon uitzonderlijk door onvoorziene omstandigheden, onafhankelijk van haar wil, haar diensten (geheel of gedeeltelijk) niet op het overeengekomen tijdstip zal kunnen leveren, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor laattijdige levering of wanprestatie. Er zal een nieuwe leveringsdatum worden gezocht in samenspraak met de cliënt, of de overeenkomst zal definitief worden ontbonden. 
7.2 Overmacht: onder meer brand, energiestoringen, telecommunicatiestoringen of ziekte.

8. Herroepingsrecht
8.1 De cliënt heeft na aankoop van de dienst een herroepingsrecht van 14 kalenderdagen. Hierop zijn de wettelijke bepalingen artikel VI.47 en volgende van het WER van toepassing. Bij aankoop van een online cursus of webinar met onmiddellijke toegang of toegang binnen de termijn van het herroepingsrecht, is het herroepingsrecht niet geldig, in overeenstemming met artikel VI. 51 §4 2° WER. Ondernemingen hebben geen herroepingsrecht.
     9. Aansprakelijkheid
9.1 Diëtiste Emma Tahon is niet aansprakelijk voor welke schade ook, ontstaan door of in verband met de door haar verrichte diensten, uitgezonderd bij opzet of grove fout. De aansprakelijkheid zal in alle gevallen beperkt zijn tot de factuurwaarde van het gedeelte van de dienstverlening waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
9.2 Indien de cliënt ontevreden is over de dienstverlening door Diëtiste Emma Tahon en/of een klacht heeft over de behandeling en/of begeleiding moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 8  kalenderdagen schriftelijk gemeld worden aan Diëtiste Emma Tahon. Het uiten van een klacht ontslaat de cliënt niet van zijn/haar betalingsverplichting. 
9.3 Diëtiste Emma Tahon kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijkruimte.
     10. Gegevensbescherming
10.1 Diëtiste Emma Tahon is verantwoordelijk voor de verwerking  van de persoonsgegevens die zal gebeuren conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

10.2 Voor meer informatie verwijst Diëtiste Emma Tahon naar haar Privacyverklaring die integraal deel uitmaakt van de algemene voorwaarden. 
      11.Vertrouwelijkheid

11.1 Diëtiste Emma Tahon is verplicht vertrouwelijk om te gaan met alles wat hem/haar uit hoofde van zijn/haar beroepsmatig handelen ter kennis komt. Diëtiste Emma Tahon informeert de cliënt over zijn/haar vertrouwelijkheidsplicht, de eventuele gebondenheid aan het strafrechtelijke beroepsgeheim en en de eventuele uitzonderingen hierop.
11.2 In teamverband geldt de plicht tot vertrouwelijkheid voor alle teamleden.
     12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

12.1 Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit de overeenkomst die aan deze algemene voorwaarden is onderworpen. Enkel de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Ieper zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen betreffende de overeenkomst en de bijhorende algemene voorwaarden. 
     13. Beschadiging en diefstal
13.1 Diëtiste Emma Tahon heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair of apparatuur beschadigt en zal diefstal steeds melden bij de bevoegde autoriteiten.

     14. Intellectueel eigendom

14.1 De inhoud van de websites www.fooddilemma.be, met inbegrip van de logo’s, teksten, foto’s, product- of  bedrijfsnamen, beelden e.d. en in het algemeen alle communicatie vanwege Diëtiste Emma Tahon is beschermd door intellectuele eigendomsrechten die Diëtiste Emma Tahon of haar toeleveranciers toebehoren. 

14.2 Deze intellectuele eigendomsrechten omvatten, maar zijn niet beperkt tot het octrooi-, auteurs-, merken-, tekeningen- of modellenrecht en/of andere (intellectuele eigendoms-)rechten, zoals al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.  

14.3 Ieder gebruik en/of wijziging in de intellectuele eigendomsrechten is verboden, zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Diëtiste Emma Tahon en de vermelding ervan. 

14.4. Door een dienst aan te kopen aanvaardt de cliënt dan ook uitdrukkelijk dat alle inhoud van de cursussen of webinars, gebruikte technieken, materiaal, schema’s, voorbeelden, modules, afbeeldingen en video’s (“Intellectuele Eigendom”) eigendom zijn van Diëtiste Emma Tahon en deze beschermd zijn door de rechten van intellectuele eigendom. De cliënt mag deze intellectuele eigendom dus niet verspreiden of zelf commercialiseren en dus verkopen. De intellectuele eigendom mag door de cliënt enkel aangewend worden voor privédoeleinden. De cliënt mag uitsluitend de producten downloaden en opslaan en/of printen voor strikt persoonlijk gebruik.

     15. Vragen en opmerkingen 

15.1 Indien de cliënt vragen of opmerkingen heeft omtrent de dienstverlening van Diëtiste Emma Tahon, kan deze steeds contact opnemen met info@fooddilemma.be. Diëtiste Emma Tahon hecht veel belang aan een goede verstandhouding met haar cliënten en stelt het op prijs dat de cliënt eventuele op- of aanmerkingen onmiddellijk overmaakt. Diëtiste Emma Tahon hoopt dat deze algemene voorwaarden duidelijkheid hebben verschaft omtrent haar dienstverlening.

 

Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Diëtiste Emma Tahon - Fooddilemma, Maatschappelijk zetel: Sint-Medardusplein 13, bus 0001 ,8953 Wijtschate, Ondernemingsnummer: 0775.424.730

Lees deze Privacyverklaring aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en het gebruikt van cookies. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacyverklaring en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Diëtiste Emma Tahon leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

1.2 Diëtiste Emma Tahon stelt zich middels huidige Privacyverklaring tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens en respecteert de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Deze wet beoogt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR).

1.3 De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Diëtiste Emma Tahon. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

 • Categorie 1: zonder registratie: uw IP-adres;

 • Categorie 2: formulieren invullen plaatsen zonder registratie: alle velden in het formulier, alsook uw IP-adres;

 • Categorie 3: bij registratie: alle velden in het formulier, alsook uw IP-adres en wachtwoord;

 • Categorie 4: via cookies.

2.2. Diëtiste Emma Tahon kan gegevens van u (persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

 • door gebruik van cookies (zie onderstaand);

 • tijdens uw registratie en gebruik van de website;

2.3. De website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 8.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden:

Diëtiste Emma Tahon zal de bij u vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;

 • Categorie 2: het beheer van uw account op deze website met het oog op het gebruik van onze website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

 • Categorie 3: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

 • Categorie 4: het verbeteren van de gebruikerservaring en statistische doeleinden (zie verder) met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.

3.2. Direct marketing:

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits u hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”). Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Diëtiste Emma Tahon uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot Diëtiste Emma Tahon, haar producten en/of diensten. Diëtiste Emma Tahon kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door Diëtiste Emma Tahon bewaarde documenten. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

3.3. Doorgifte aan derden:

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Diëtiste Emma Tahon, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Diëtiste Emma Tahon failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Diëtiste Emma Tahon geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen. Diëtiste Emma Tahon zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Diëtiste Emma Tahon uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is. Diëtiste Emma Tahon zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

3.4. Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Diëtiste Emma Tahon uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Diëtiste Emma Tahon zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Diëtiste Emma Tahon en u.

Artikel 5 – Uw rechten

5.1. Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Diëtiste Emma Tahon van uw persoonsgegevens maakt.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Diëtiste Emma Tahon. Daarnaast heeft u steeds het recht om Diëtiste Emma Tahon te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

5.3. Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door Diëtiste Emma Tahon verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5. Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6. Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@fooddilemma.be, per post naar diëtiste Emma Tahon

Sint-Medardusplein 13, bus 0001 8953 Wijtschate

5.7. Automatische beslissingen en profiling:

De verwerking van uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door Diëtiste Emma Tahon evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

5.8. Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be. Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1 Diëtiste Emma Tahon heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2 In geen geval kan Diëtiste Emma Tahon aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Artikel 8 – Cookies

8.1. Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Diëtiste Emma Tahon en geplaatst op de harde schijf van uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Diëtiste Emma Tahon gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de website.

8.2. Waarom gebruiken we cookies?

De website van Diëtiste Emma Tahon gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van haar website. Dit helpt Diëtiste Emma Tahon om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u haar website bezoekt en laat Diëtiste Emma Tahon ook toe haar website te optimaliseren. Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op uw computers of mobiele apparaten. Deze cookieverklaring geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die Diëtiste Emma Tahon gebruikt gebruiken en hun doel. Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijst Diëtiste Emma Tahon graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: Diëtiste Emma Tahon oefent geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies

8.4.Uw toestemming:

U kunt steeds cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik kunt maken.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op hetzij per e-mail naar info@fooddilemma.be of per post naar Sint-Medardusplein 13, bus 0001, 8953 Wijtschate

. Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/. Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/

 

 

Diëtiste Emma Tahon behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Het is aangewezen huidige Privacyverklaring geregeld te raadplegen zodat je van deze wijzigingen kennis neemt.
(versie: 20-03-2023)